תקנון הגרלת קיץ 2022 - matkinim
תקנון הגרלת קיץ 2022

1.1 עורכת הגרלה הינה תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ (ח.פ. 520036302) מרח' רבניצקי
9, פתח תקווה )להלן: "תדיראן" ו/או "החברה"( וההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.
1.2 תקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מופנה לנשים ולגברים כאחד.
1.3 כותרות הסעיפים הנן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
1.4 תדיראן שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תנאי הפעילות ואת ההטבות הניתנות
במסגרת הפעילות לפי ראות עיניה בלבד.

  1. הגדרות
"משתתף" מתקינים בלבד אשר ירכשו בתקופת ההגרלה מזגן אחד מתוך שלושת הסדרות הבאות: תדיראן Supreme, תדיראן Joy או תדיראן Alpha pro.
על כל רוכש המעוניין להשתתף בהגרלה לסרוק QR קוד אשר יוביל  
לדף נחיתה ייעודי ולחילופין עליו להיכנס ישירות לאפליקציה ושם עליו
למלא את פרטיו האישיים ולצרף מדבק ה סיראלית שעל המאייד .
"ההגרלה יומית" הגרלה של חופשה זוגית בת לילה אחד באמצע השבוע במלון יערות הכרמל,
אשר תוגרל למשתתף אחד בלבד בסיומו של כל יום בהתאם לתקופת
ההגרלה ובכפוף לתנאי ההשתתפות. ההגרלה היומית תתקיים בין הימים
ראשון עד חמישי בתקופת ההגרלה וניתן יהיה להשתתף בהגרלה היומיות
עד לשעה 16:00 בכל יום כאמור והזוכה יוכרז עד ליום שלמחרת.
"ההגרלה שבועית" הגרלה של חופשת סקי זוגית בת שלושה לילות, אשר תוגרל למשתתף אחד
בלבד בסיומו של כל שבוע בהתאם לתקופת ההגרלה ובכפוף לתנאי
ההשתתפות. ניתן יהיה להשתתף בהגרלה השבועית עד יום חמישי בשעה
16:00 והזוכה יוכרז עד ליום ראשון של השבוע העוקב.
"תקופת ההגרלה" . ההגרלה תערך בין התאריכים 01/07/2022 ועד 21/07/2022
"המפקח על ההגרלה" עו"ד עודד קמיל. משרדו במשרדי החברה – רח' רבניצקי 9 פתח תקווה. מס' טלפון 03-9283321.
"נציג תדיראן" נציג החברה שיערוך את ההגרלה בפועל ויכריז על הזוכה.
"הפרס" הגרלה יומית – חופשה זוגית בת לילה אחד באמצע השבוע במלון יערות
הכרמל .
הגרלה שבועית – חופשת סקי בת שלושה לילות .

 

2. תקופת ההגרלה


2.1 כאמור, ההגרלה תערך בין התאריכים 01/07/2022 ועד 21/07/2022 ("תקופת ההגרלה") .

2.2 תדיראן שומרת לעצמה את הזכות ותהא רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת ההגרלה
בכל עת וכן לשנות את פרטי ההגרלה ו/או את תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא
תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי תדיראן בעניין זה. הודעה מוקדמת בדבר
האמור תהא בכתב ותפורסם באתר האינטרנט של תדיראן.

 

3. כללי ההגרלה ופרסום תוצאותיה

3.1 משתתף אשר ירכוש מזגן אחד מבין הסדרות הבאות: תדיראן Supreme , תדיראן Joy או
תדיראן Alpha pro , יהיה זכאי להשתתף בהגרלה יומית אחת נכון ליום הרכישה ובהגרלה
שבועית אחת, הכל בהתאם להגדרות דלעיל ותנאי תקנון זה.

3.2 על כל רוכש המעוניין להשתתף בהגרלה לסרוק QR קוד אשר יוביל לדף נחיתה ייעודי ובו עליו
למלא את פרטיו האישיים, ולצרף מדבקה סיראלית שעל המאייד.

3.3 במעמד מסירת הפרס תדיראן תוודא כי אכן הזוכה עמד בכל תנאי ההשתתפות, לרבות המצאת
חשבונית רכישה למזגן מהסדרות המשתתפות ותבדוק כי אכן המשתתף רכש את המזגן
במועדים הרלוונטים להגרלה, אם יימצא כי נפל פגם באחד מתנאי ההשתתפות – זכייתו של
הזוכה תפסל ויוגרל באותו היום זוכה חדש.


3.4 בכל יום בתקופת ההגרלה בשעה 16:00 תערך ההגרלה היומית וכל משתתף אשר רכש מזגן אחד
מבין הסדרות דלעיל עד למועד זה, יהיה זכאי להשתתף בהגרלה היומית, והזוכה יוכרז עד ליום
שלמחרת. נציג תדיראן יכריז על הזוכה בפרס בפלטפורמות הדיגיטל של תדיראן וייצור קשר
עם הזוכה לתיאום מסירת הפרס.


3.5 בכל שבוע בתקופת ההגרלה ביום חמישי בשעה 16:00 תערך ההגרלה השבועית וכל משתתף
אשר רכש מזגן אחד מבין הסדרות דלעיל עד למועד זה, יהיה זכאי להשתתף בהגרלה השבועית.
נציג תדיראן יכריז על הזוכה עד ליום הראשון העוקב באמצעות פלטפורמות הדיגיטל של
תדיראן וייצור קשר עם הזוכה לתיאום מסירת פרס.


3.6 הפרס יימסר לזוכה בלבד, בכפוף לתיאום עם תדיראן. הזכות לזכייה בפרס אינה ניתנת להעברה
לידי אחר .

3.7 מימוש הזכייה בפרס היא באחריותו הבלעדית של המשתתף. יובהר כי תדיראן ו/או המפקח על
ההגרלה ו/או נציג תדיראן ו/או כל מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות לכל נזק )לרבות נזק
גוף ו/או רכוש( ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו למשתתף
ו/או מי מטעמו ו/או לכל צד ג' עקב ו/או בקשר עם הזכייה ו/או מאי-זכייה בהגרלה .

3.8 כמו כן, תדיראן אינה אחראית בכל אופן שהוא לביטולים ו/או עיכובים ו/או תקלות ו/או אי-
התאמה כזו או אחרת בקשר עם החופשות המוגרלות ו/או מימושן, והאחריות לכל אלה תהא
על חברות הנסיעות ו/או בתי המלון בלבד.

3.9 מובהר כי ה חברה וכל מי מטעמה לא יהי ו אחראים בכל צורה שהיא לכל טעות ו/או תקלה ו/או
התרשלות של המשתתף בגינה לא מימש את זכאותו לקבלת הפרס. כל משתתף מוותר בזאת
על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בכל הקשור להגרלה, למעט בנוגע לטענות הקשורות
להתחייבות תדיראן למסור את הזכייה לזוכים אשר זכאים לכך.

3.10 תדיראן ו/או המפקח על ההגרלה ו/או נציג תדיראן ו/או מי מטעמם, אינם מתחייבים, כי
ההגרלה תקוים ללא תקלה, שגיאה, או טעות ולמשתתף ו/או לזוכה לא תהיה כל טענה או זכות
תביעה כתוצאה מכך.

3.11 לא ניתן יהיה להחליף ו/או להמיר את הפרס בהטבה אחרת ו/או בכסף ו/או בכל אופן אחר ו/או
לקבל זיכוי מתדיראן, ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי תדיראן בגין כך.

3.12 ניתן יהיה לעיין בשמות הזוכים בדו"ח המפקח על ההגרלה אשר יוגש בהתאם להוראות ההיתר
הכללי .

3.13 לא תשמע כל טענה או השגה כלשהי בקשר לאופן הודעת הזכייה, ובלבד שבוצעה על-פי תקנון
זה .

3.14 תדיראן תהיה רשאית לפרסם את שמות הזוכים ופרטים לגביהם ולגבי זכייתם וכיו"ב והכל
בכל אופן שתמצא לנכון .

4 . שונות

4.1 המפקח על ההגרלה מוסמך, באופן בלעדי, ליתן כל הוראה משלימה לגבי אופן ניהול ההגרלה
ולקבוע כל הוראה בנוגע לכל סוגיה בקשר עם ההגרלה שתעלה, אם תעלה, אשר אין תשובה
לגביה בתקנון זו, והכל בכפוף להוראות אלה ולהוראות ההיתר הכללי.

4.2 המשתתפים מאשרים כי בחירת הזוכים הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור
וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפות בהגרלה עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת
ההגרלה ו/או מי מטעמה, ולרבות במקרה של טעויות ו/או שיבושים במהלך המבצע. למעט,
כאמור, בנוגע לטענות הקשורות להתחייבות תדיראן למסור את הזכייה לזוכים אשר זכאים
לכך.

4.3 משתתף אשר מעוניין להשיג או להעיר בקשר עם אופן קיום ההגרלה ו/או זכייה, יפנה למפקח
על ההגרלה, במספר הטלפון המפורסם דלעיל בתקנון זה בהגדרת המפקח. בכל מקרה של
מחלוקת, תהא מסורה ההכרעה לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפקח על ההגרלה
והכרעתו תהיה סופית ומכרעת, ותחייב את כל הצדדים .

4.4 כמות הפרסים העומדים להגרלה ע"פ תקנון זה – 30 פרסים בגין הגרלה יומית, ו- 6 פרסים בגין
הגרלה שבועית.

4.5 בהשתתפותו בהגרלה מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הינו מקבל את האמור
בו על כל תנאיו.

4.6 ניתן לעיין בתקנון זה ובדו"ח המפקח על ביצוע ההגרלה ,(להלן: "הדוח"), ללא תשלום, בכל עת
במהלך שעות העבודה הרגילות ובכפוף לתיאום מראש במשרדי המפקח על ההגרלה בהתאם
לפרטיו שנמסרו לעיל .

4.7 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם
בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין .

4.8 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית
נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ובמחוז מרכז בלבד.

4.9 תקנון זה תוקן ביום 17/07/2022.


תדיראן מאחלת למשתתפים בהצלחה