App Terms - matkinim

 תנאי שימוש בשירות  “Tadiran Force”

הגדרות:

"השירות" – שירות האפליקציה “Tadiran Force” המיועדת לקהל היעד המקצועי (מתקינים וטכנאים) ומאפשרת לאנשי המקצוע לקבל מידע מקצועי, להזמין חלפים, להפעיל אחריות למזגן וליצור קשר עם המוקד.
 
"תדיראן" – תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ ח.פ. 52-003630-2, חברות בנות ו/או חברות קשורות.
 
"משתמש" – קהל מקצועי – מתקינים וטכנאי מיזוג אוויר ו/או מי מטעמם.
 
"מידע" – כל מידע אודות אדם המועבר ו/או נשמר במערכות המידע של תדיראן בקשר עם השימוש בשירות.

כללי:

תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 
האפליקציה כוללת את המרכיבים הבאים:
-הצגת מידע מקצועי למתקינים ולטכנאים שכולל: קודי תקלות, מדריך למתקין, קטלוג מזגנים, מפרטים טכניים וכו'.
-אפשרות ליצירת קשר עם מוקד השירות של תדיראן, בטלפון או דרך טופס של קריאת שירות.
-הצגה של קטלוג החלפים של תדיראן והאפשרות להזמין חלפים ממוקד השירות.
-אפשרות לבצע אקטיבציה של אחריות עבור לקוח הקצה.
-הצגת חדשות ועדכונים מטעם מוקד השירות של תדיראן.
 
תדיראן שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות בכל עת את האפליקציה/השירות/המידע, ובכלל זה על ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה האפליקציה, מראה, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים וכל היקף אחר הכרוך באפליקציה, בשרות ותפעולם, מבלי לתת על כך הודעה
מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע האמור.

תנאי השימוש באפליקציה “Tadiran Force”:
 
תנאי השימוש בשירות מגדירים את זכויות המשתמש וחובותיו בעת השימוש בשירות ובשירותים הקשורים בה הניתנים באמצעות האינטרנט, המדיה הסלולרית או כל מדיה אחרת.
 
על המשתמש לקרוא בעיון רב ובקפידה את תנאי השימוש בשירות, לפני השימוש בשירות וזאת כתנאי לשימוש בשירות.
 
השימוש בשירות יהיה בהתאם לתנאי שימוש אלה ובכפוף להם והמשתמש בשירות מסכים לתנאים אלה.
 
תנאי השימוש מחייבים את המשתמש כלפי תדיראן.
לחיצה על סמן ההפעלה של השירות במקום הקובע כך: "קראתי את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אפליקציה זאת ואני מסכים לכל האמור בהם", מהווה הסכמה לתנאי השימוש בשירות וההתחייבות לנהוג על-פיהם.
 
תדיראן שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השירות והמשתמש מחויב להתעדכן באופן שוטף בתנאי השימוש המופיעים באתר tadiran-group.co.il.
 
הצהרות המשתמש
 
המשתמש מצהיר כי הינו עומד בדרישות להצטרפות לשירות כדלקמן:
כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הסלולרי שנמסרו על-ידי בהרשמה לשירות פעילים. ידוע ומובן לי כי נתונים אלה הכרחיים לצורך אימות פרטים ובמקרה הצורך ישמשו עבור שחזור הסיסמה ושם המשתמש.
 
התשתית אשר בה אני משתמש הינה ברוחב פס מינימאלי של 2 מגה לפחות.
 
המשתמש מצהיר ומתחייב כדלהלן:
הנני מתחייב לעשות בשירות שימוש על-פי דין בלבד.
 
מבלי לגרוע מכלליות האמור, ידוע לי ואני מתחייב:
כי השימוש בשירות הוא לצרכים פרטיים ואישיים בלבד. אין להשתמש בשירות או בכל אלמנט בו לצרכים מסחריים, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור (א) אין להציע לצדדים שלישיים שירות משלך שעושה שימוש בשירות (ב) אין למכור שנית את השירות, (ג) אין להציע להשכיר או להחכיר את השירות, (ד) אין להעמיד את השירות לרשות הציבור או לשלבו בשירות משלך, והכל - ללא הסכמה מראש ובכתב של תדיראן.
 
למען הסר ספק, הדוגמאות הנזכרות לעיל הנן לצורכי המחשה בלבד והן אינן מהוות רשימה ממצה של השימושים האסורים הקשורים בשירות. אין להעתיק, להדפיס, לשמור או לעשות כל שימוש אחר במידע מהשירות.
 
סעיף זה אינו מגביל את השימוש בשירות לצורך מתן שירתים מקצטעיים ללקוחות תדיראן. בזמן השימוש בשירות, חל איסור לעסוק בגירוד מידע, בכריית מידע, באיסוף תמונות מסך, באגרגציה של מידע ובמפתוח מידע. אתה מסכים לא לעשות שימוש ברובוטים, בתוכנות סריקה, בתוכנות איסוף נתונים או בכל אמצעי אוטומטי אחר כדי לגשת לבסיס הנתונים של השירות לכל מטרה ללא אישור מפורש, בראש ובכתב מטעם תדיראן.
 
ידוע לי כי אופן מתן השירות, איכותו, תוכנו, תנאי השירות עשויים להשתנות ואף להיפסק באופן זמני או קבוע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של תדיראן.

התקנה ותפעול האפליקציה:
 
הורדת האפליקציה תתבצע באמצעות חנויות האפליקציות (GOOGLE PLAY ו APP STORE)
 
בשלב הראשון להתקנה המשתמש מתבקש להכניס את מספר הטלפון שלו. אל המשתמש נשלח קוד באמצעות SMS, את הקוד הוא צריך להקליד באפליקציה, וזאת על מנת לאמת את מספר הטלפון.
 
לאחר אימות מספר הטלפון, המשתמש נדרש להירשם לאפליקציה בטופס הכולל את השדות הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מייל, כתובת, ותמונה (אופציונאלי).

אחריות
 
כל העלויות הנלוות (דוגמת עלויות מידע סלולארי) הנגרמות כתוצאה משימוש המשתמש בשירות, הינם באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המשתמש.
 
שליחת פקודות וקבלת עדכונים בזמן אמת באמצעות השירות דורשים חיבור מקוון Wi-Fi או סלולארי של המכשיר באמצעותו מופעלת האפליקציה לרשת האינטרנט.
 
 עלויות חיבור כאמור כפופות להסכם שבין המשתמש לבין ספק התקשורת הסלולארית של המשתמש ולתשלומים החלים על המשתמש על-פיו.
 
מסירה כל אחריות או מחויבות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, בקשר לשירות, לרבות כל אחריות להתאמה למטרה מסוימת, למאפיינים, לאיכות, קניין, תאימות, תפקוד, אבטחה או דיוק. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תדיראן לא תישא בכל אחריות בנוגע לדיוקם של החיוויים של השירות, תפקוד השירות, יישום הוראות המשתמש והתוכן הכלול בשירות.
 
המשתמש מסכים ומכיר בכך שהוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לשימוש בשירות ובהסתמכותו עליו לרבות בכל הקשור להזמנת חלפים ו/או מוצרים דרך האפליקציה והתשלום בגינם (ככל ויתאפשר הדבר דרך האפליקציה).
 
תדיראן עושה כל מאמץ כדי לספק למשתמש שירות מספק באיכות גבוהה, אולם תדיראן אינה ערבה לכך שהשירות יפעל באופן רציף או ללא טעויות או שיהיה זמין באופן תמידי או נקי לחלוטין מרכיבים פוגעניים, או שהוא בטוח, מוגן מפני חדירה בלתי מורשית למחשבי תדיראן, חסין מפגיעות, נקי מתקלות, מבאגים או מכשלים ובכלל זה, אך לא רק, כשלי חומרה, כשלי תוכנה וכשלי תקשורת בתוכנה, שמקורם בתדיראן או בספקים שלה.
 
תדיראן לא תישא באחריות לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל או גניבה, פריצה באבטחה, שיגרמו למשתמש והנובעים משימושו בשירות ו/או בתוכנת השירות לרבות בגין כל כשל בתוכנת השירות ו/או בתהליך התקנת התוכנה ו/או שדרוג התוכנה ו/או בתהליך הסרת התוכנה ו/או בגין שימוש בכל אפליקציה במסגרת השירות.
 
תדיראן לא תהיה אחראית בנוגע להפסדים ו/או נזקים ישירים או עקיפים או תוצאותיהם שינבעו כתוצאה מכך שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהמקרים האמורים בסעיף זה.
 
תדיראן ו/או נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או נציגיה ו/או מפעיל השירות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי כלפי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו בגין נזק כלשהו, לרבות נזק ישיר, מיוחד, עקיף, או תוצאתי, הפסד הכנסה, הפסד רווחים ופגיעה במוניטין, שנגרם עקב או בקשר עם השימוש או אי השימוש בשירות וזאת אף אם תדיראן ו/או מי מהאמור היה מודע או אמור היה להיות מודע להסתברות לנזק כאמור. המשתמש פוטר את תדיראן ו/או מי מהאמור לעיל במפורש מכל אחריות לנזק כאמור.
 
שיפוי
 
המשתמש מתחייב בזאת לשפות את תדיראן /או נושאי המשרה בה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שייגרמו למי מהאמור לעיל בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה או כנגד מי מטעמה בגין שימוש בשירות שלא בהתאם לתנאי השימוש המפורטים לעיל, לרבות כל טענה הנוגעת להפרת זכויות בתוכנה ו/או ביישומים וכן בגין כל טענה הנוגעת לתכנים שהעלה המשתמש לשירות לרבות בגין כל טענה לפיה התכנים שהעלה המשתמש מפרים ו/או פוגעים בזכויותיו של מאן דהוא.

שירות ותמיכה טכנית
 
התמיכה הטכנית והשירות יתבצעו באמצעות שירות תדיראן בטלפון שמספרו 1-700-700-946 או בהעברת הודעה לשירות תדיראן באמצעות שירות Call Me באפליקציה.
 
ככל שהמשתמש שכח את סיסמת החשבון שלו באפליקציה, יש אפשרות לבצע שחזור סיסמה מהאפליקציה בלבד. אין לתדיראן נתונים או מידע על סיסמת המשתמש. יחד עם זאת, ניתן לשחזר את הסיסמה באמצעות האפליקציה, הדואר האלקטרוני שדרכו המשתמש נרשם לשירות או באמצעות שירות תדיראן.
 
תדיראן תספק תמיכה טכנית למשתמש בתפעול האפליקציה ובהתחברותו הראשונית.
 
מובהר כי המידע בנוגע לתקלות ו/או ו/או קטלוג המזגנים ו/או המדריך הטכני ו/או כל מידע אחר , אשר יסופק ו/או יועבר באפליקציה עשוי להיות מושפע מגורמים שונים, לרבות גורמים חיצוניים וייתכן שימצא כי אינו מדויק, מלא או מעודכן. תדיראן אינה יכולה לערוב לאמינותו או למהימנותו של מידע זה.

שימושים אסורים
 
אין להשתמש בשרות בכל דרך שאינה מותרת בהתאם לתנאים אלו באופן מפורש.
 
מבלי לגרוע מכלליות האמור, אינך רשאי, בין אם בעצמך ובין אם על ידי מי מטעמך (א) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לבצע פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את כל או חלק מהחומרים ו/או התכנים הנמצאים בשירות;
 
(ב) לעשות שימוש כלשהו באלמנטים מתוך השירות בכל שירות אחר בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה;
 
(ג) ליצור סביבת דפדפן או תיחום סביב התוכן למשל – מסגור תוכן או קישור מתוך הטקסט;
 
(ד) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר בשירות, לרבות זכות יוצרים או כל זכות חוקית אחרת של אחרים, או לקצור או לאסוף מידע מזהה אודות מבקרים או משתמשים בשירות ללא קבלת הסכמתם המפורשת, או לאחזור מידע מהשירות או באמצעות כל התקן ידני או אוטומטי או תהליך המאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או לכרות נתונים;
 
(ה) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לשירות כל וירוס מחשב, "תולעת", "סוס טרויאני", "פצצת זמן", "באג רשת", רוגלה, או כל קוד, קובץ או תוכנית אחרים אשר עלולים או נועדו להסב נזק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל קוד או רכיב או קובץ מחשב אחר שהינם, או עשויים להיות, מזיקים, משבשים או פולשניים;
 
(ו) להפריע או לשבש את פעילותו של השירות, או השרתים או הרשתות אשר מארחים את השירות או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או הוראה כלשהי של שרתים או רשתות מסוג זה;
 
(ז) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרות מסחריות כלשהן כל שימוש או גישה לשירות ו/או לכל חלק ממנו;
 
(ח) להעביר כל מידע אשר הופק מהשירות ללא קבלת הרשאה מראש ובכתב מתדיראן או לשכפל או להעתיק את התכנים מבלי לקבל הסכמה מראש ובכתב שלתדיראן;
 
(ט) להעביר או להמחות את לצד שלישי כלשהו, אפילו באופן זמני, את הסיסמא לחשבון המשתמש שלך;
 
(י) להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית;
 
(יא) להפר או לפגוע באיזה מתנאים אלו.
לא לעשות שימוש בלתי סביר בשירות ולא להתיר לאחר לעשות כן.
 
אי מילוי אחר ההוראות המפורטות לעיל עלולה לגרום להפסקת הגישה של המשתמש לשירות ועלולה אף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של תדיראן.

הפסקות שירות זמניות ו/או קבועות:
 
תדיראן שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישת כל משתמש לשירות ולהפסיק את שימושו בו בכל עת ומכל סיבה שתדיראן תמצא לנכון, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 
המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שתיתכנה תקלות/הפסקות/שיבושים/ באספקת החשמל/הפסקה מוחלטת של החשמל או של השירות ותדיראן לא תהייה אחראית בנוגע להפסדים ו/או נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים שינבעו בקשר לכך ו/או מהשימוש בשירות.
 
תדיראן שומרת לעצמה את הזכות לחדול מלתמוך בכל חומרה ו/או פלטפורמת תוכנה בכל עת שהיא, עם או ללא הודעה מוקדמת. שינויים כאמור עלולים מטבעם להיות כרוכים בתקלות או לגרום בתחילה לאי נוחות וכיו"ב. המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי תדיראן ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
 
תדיראן רשאית בכל עת וללא מתן הודעה מראש להסיר את השירות ו/או להשעות את השימוש ו/או הגישה לשירות או חלק ממנה על פי שיקול דעתה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור בשל אי מילוי תנאי השימוש, שימוש בלתי הוגן או שימוש שיכול לפגוע במתן השירות ו/או באחרים.
 
תדיראן רשאית לנתק או להגביל או להפסיק את השירות בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך פעולות תחזוקה, הקמה, תפעול במערכות המשמשות למתן השירות או מכל סיבה אחרת.

שינויים בשירות
 
ידוע למשתמש כי תדיראן ו/או מי מטעמה עשויים מעת לעת לשנות ו/או לעדכן ו/או לשדרג את גרסאות התוכנה הדרושות לניהול ו/או לשימוש בשירות ועשויים לעשות כן באופן אוטומטי ואלקטרוני על גבי התוכנות המותקנות במכשירים התומכים.
 
המשתמש מסכים כי תנאי שירות אלו (המשתנים מעת לעת) יחולו על כל הגרסאות ו/או התוכנות המעודכנות כמו-כן המשתמש מסכים לתנאים המעודכנים. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאים המעודכנים או לחלק מהם עליו לחדול מלעשות שימוש נוסף בשירות. ידוע למשתמש כי באחריותו לוודא שיש ברשותו את התוכנה, החומרה והקישור לאינטרנט הדרושים לשימוש בגרסה העדכנית של השרות.
 
למשתמש לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי תדיראן ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

פרטיות
 
ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שתדיראן רשאית להעביר נתונים ופרטים מזהים אודותיו, לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני לצד שלישי כלשהו לרבות ספק התוכנה, ככל שיידרש, לשם אספקת השירות ותפעולו באופן יעיל וזאת על-פי שיקול דעתה של תדיראן.
הפרטים שנמסרו לתדיראן בעת הצטרפות המשתמש לשירות, ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעם תדיראן באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, דואר או הודעת מסר קצר. באפשרות המשתמש להודיע לתדיראן בכל עת על סירובו לקבל דבר פרסומת דרך כלל או מסוג מסוים בדרך בה יתקבלו דברי הפרסומת.
 
המשתמש רשאי להפסיק את השימוש שלו בשירות בכל עת ומכל סיבה ואינו מחויב להודיע על כך לתדיראן. עם זאת, ככל שהמשתמש מעוניין שתדיראן תמחק את החשבון שלו, עליו לפנות אליה באמצעות בפונקצית Call Me באפליקציה ולהודיע הוא מעוניין במחיקת החשבון. עם קבלת בקשה מסוג זה תדיראן תעשה מאמצים סבירים כדי למחוק מידע אודות אותו המשתמש, אולם ייתכן שמידע האמור יישמר לזמן מה במערכות הגיבוי של תדיראן.
 
המשתמש נותן את הסכמתו לכך שתדיראן תהיה רשאית לצפות במידע ו/או לעשות בו כל שימוש לצורך מתן השירות.
 
המשתמש יהיה האחראי המלא והבלעדי בכל עת כלפי תדיראן ו/או צד ג' כלשהו למידע אשר יוקלט ויאוחסן במסגרת השירות.
 
באחריות המשתמש למלא אחר הוראות כל דין, לרבות הוראות כל רשות מוסמכת, בקשר עם המידע המאוחסן במסגרת שירות זה, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו, לרבות הוראות הנוגעות לאבטחת מידע וכן הוראות חוק האזנת סתר התשל"ט-1979. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי בגין כל הפרה של הדין החל.
 
המשתמש הינו האחראי המלא והבלעדי לקביעת ולעדכון שם המשתמש, סיסמאות הכניסה וכל אמצעי סביר הדרוש לשם הגנה על המידע שיישמר במסגרת השירות. המשתמש יהיה האחראי המלא והבלעדי להרשאות הניתנות לצדדים שלישיים להורדה ולאחסון מידע באמצעות השירות. המשתמש מוותר על כל טענה כנגד תדיראן בקשר עם ההרשאות הניתנות על-ידו כאמור.
 
תדיראן אינה יכולה להתחייב כי השירות מקנה חסינות מוחלטת מפני גישה בלתי מורשית למידע של המשתמש. תדיראן ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי המשתמש בגין גישה בלתי מורשית למידע של המשתמש ו/או בגין תוצאות מעשה או מחדל שייעשו במידע המשתמש שלא בהרשאתו כתוצאה משימוש בלתי מורשה כאמור ובכלל זה תדיראן לא תהא אחראית בדרך כלשהיא לנזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש עקב העדר אבטחה ו/או הגנה כאמור, לרבות עקב חדירה של גורמים בלתי מורשים.

"תכנים"
 
לצורך סעיף זה, כל קובץ, מידע שיאוחסן, ישותף, יופק, ישוחזר, יישלף, יצפה במהלך השימוש בשירות.
המשתמש ישפה את תדיראן בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לה בגין כל דרישה או תביעה מצד ג' כלשהוא שעניינה התכנים ו/או השימוש שנעשה בהם, לרבות, ובלי למצות, כל טענה שעניינה לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים או כל עילה אחרת.
 
לתדיראן אין שום אחריות לאובדנם או למהימנותם של התכנים ובכלל זה תדיראן לא תהא אחראית לוירוסים ו/או תוכנות ריגול ו/או קבצים מזיקים ו/או כל תוכן מזיק מכל סוג שהוא שנתקבלו באמצעות ו/או תוך שימוש בשירות. תדיראן ו/או מי מטעמה אינם אחראים על גיבוי תכנים כלשהם במסגרת השירות והיא מסירה בזאת כל אחריות במקרי פגיעה כלשהי בתכני השירות והאתר.

זכויות יוצרים
 
תדיראן הינה בעלת הרישיון הבלעדי בכל אלה: כל זכויות הקניין הרוחני במסגרת השירות, בתכניו, בכל אלמנט, תוכן ו/או יצירה הכלולים בו וכן בבסיס הנתונים של השירות ובכלל זה - זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, הפטנטים והסודות בהם. השירות מוגן, בין השאר, על ידי חוק זכות יוצרים, התשס״ח-2007, ועל ידי כל הוראות זכויות יוצרים אחרות הקבועות בכל דין, בישראל ומחוץ לישראל.
 
תדיראן רשאית להגן על השירות באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה בו. המשתמש מתחייב בזאת שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל.

דין וסמכות שיפוט
 
הדין החל על תנאים אלה, תוכנה והשירות הוא הדין הישראלי בלבד, מבלי לתת תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים הנובעים מתנאים אלה, התוכנה ו/או השירות, הקשורים אליהם או המתייחסים אליהם, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

התיישנות
 
ככל שהמשתמש ירצה לתבוע את תדיראן בגין כל עילת תביעה אשר נובעת מהשירות ו/או מכל עניין הקשור אליו, עליו לעשות כן בתוך שנה אחת (1) מיום שנודעה לו עילת התביעה. אי-הגשת תביעה בתוך פרק הזמן האמור תחסום את זכות התביעה של המשתמש וכמוה כויתור סופי ומוחלט מצידו על זכות זו.

העדר יחסים משפטיים
 
תנאים אלה ו/או השימוש בשירות אינם מכוננים ולא יכוננו כל מערכת יחסים, שותפות מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, סוכנות, או זיכיון בין הצדדים למסמך זה. שימוש המשתמש בשירות נועד להנאתו ולתועלתו. אספקת השירות למשתמש (כל עוד הוא עומד בתנאים אלו) מהווה את התמורה הבלעדית והמספקת שהמשתמש זכאי לקבל עבור כל תרומה לשירות תכניו או כל נתון אחר שלו.

תנאים ממצים
 
תנאים אלה יהוו יחדיו את ההסכם השלם והממצה בינך לבין תדיראן בקשר עם השירות.