App privacy policy - matkinim

Tadiran Force מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: מרץ, 2023

אנו, תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ לרבות החברות הבנות והחברות השותפות בקבוצה ("תדיראן" או "החברה" או "אנחנו") מודים לך על שבחרת לעשות שימוש באפליקציית Tadiran Force ("האפליקציה" או "השירות"), המיועדת למתקינים של תדיראן. עשיית שימוש בשירות כפופה למדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") ולהסכמה לכל תנאיה, באמצעות לחיצה על כפתור "אני מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות" ("אישור מדיניות הפרטיות"). יש לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון.

למען הנוחות, במדיניות זו תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות שלהלן: מי שהוריד את האפליקציה למכשירו ועושה בה שימוש לצורך הפעלת אחריות ועדכון פרטים של אחר ייקרא להלן "המשתמש" או "המשתמשים", ואותו אחר ייקרא להלן "הלקוח" או "הלקוחות".

יובהר, כי אישור מדיניות הפרטיות יהווה הצהרה כי טרם מסירת פרטי הלקוח והפעלת האחריות, המשתמש הביא לידיעת הלקוח את תנאי מדיניות הפרטיות וכי הלקוח הסכים לתנאי המדיניות.

הסכמה

בעצם הורדת האפליקציה ובעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש באפליקציה המשתמש והלקוח מביעים את הסכמתם לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות, לרבות הסכמתם לאיסוף המידע האישי שלהם (כהגדרתו להלן), לעיבודו, ולשמירתו במאגרי מידע של החברה ו/או מי מטעמה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. המידע האישי ישמש לצורך מתן השירות כמפורט במדיניות הפרטיות.

איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים ו/או הלקוחות?

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים ו/או הלקוחות:

הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה ("מידע לא אישי")  מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש באפליקציה, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באפליקציה, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד והמספר הסידורי שלו, מערכת ההפעלה, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL),  שפת המקלדת, רזולוציית מסך, גרסת האפליקציה המותקנת וכיו''ב.

הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה ("המידע האישי"), אשר מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש והלקוח ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.

-​ המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address להם או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה) בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים). מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.

-​ מידע האישי ייאסף מתוך הפרטים שהמשתמש יידרש למסור לנו במהלך יצירת חשבון באפליקציה, לרבות: שם, כתובת דואר אלקטרוני או מס' טלפון נייד, וכן מתוך הפרטים שהמשתמש ימסור לנו אודות הלקוח לצורך הפעלת האחריות, לרבות אך לא רק: שם, כתובת דואר אלקטרוני ומס' טלפון נייד, מספרו הסיריאלי של המוצר הנרכש וכתובת מגורים. יתכן כי בעתיד המשתמש יידרש למסור מידע נוסף על לקוחות.

-​ בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש באפליקציה, לרבות:

-​ בעת שימוש באפליקציה החברה תקבל גישה למידע בנוגע למיקום המשתמש.

-​ בעת השימוש באפליקציה נבקש מהמשתמש להעניק לנו גישה מלאה לתמונות וקבצי וידיאו וזאת לצורך קבלת השירות.

-​ כל מידע נוסף שהמשתמש בחר למסור לחברה בעת הצטרפותו לשירות ויצירת משתמש באפליקציה, לרבות כינוי, תמונת פרופיל, מדינה ממנה מתבצעת הפעילות באפליקציה ואזור הזמן הרלוונטי. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.

מידע אישי אשר המשתמש ו/או הלקוח מספקים לנו תוך פנייה אלינו למטרות תמיכה טכנית באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הזמינה באפליקציה ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר.

יודגש, כי אנו לא נאסוף על המשתמש והלקוח מידע אישי ללא קבלת הסכמתם, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות ובעצם שימוש המשתמש באפליקציה.

המשתמש והלקוח אינם מחויבים למסור מידע אישי על פי חוק. המשתמש והלקוח מצהירים בזאת: כי המידע האישי שנמסר לנו נמסר מרצונם החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורם את השירותים המוצעים באפליקציה וכן כי הינם מסכימים שתדיראן תשמור את המידע שהמשתמש סיפק לה במאגר מידע, בישראל ובחו"ל.

כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים ו/או הלקוחות?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו – בשני אופנים:

-​ באמצעות כניסת המשתמש לאפליקציה ושימושו בה. כאשר המשתמש עושה שימוש באפליקציה, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושו (לרבות מיקומו).

-​ אנו אוספים מידע שהמשתמש שיתף מרצון עם החברה בעת ההצטרפות לשירות ובעת השימוש בשירות.

מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:

-​ לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים. כמו כן אנו עושים במידע שימוש לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירותים הניתנים על ידי החברה, לרבות התאמתם לצרכי המשתמש.

אנו משתמשים במידע אישי על מנת:
-​ להעניק את השירות למשתמש.
-​ להתאים, לפתח ולשפר את השירותים הניתנים על ידי החברה.
-​ לצורך מתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים.
-​ להעניק למשתמשים מידע עדכני בנוגע למוצרים, לרבות מבצעים.
-​ לאחסן ולנהל את המידע במאגרי החברה לצורך מתן השירות.
-​ להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה על החברה.
-​ לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, הן לצרכי התאמת השירות, הן לצרכי אבטחת מידע, הן כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמשים, והן לצורך משלוח הצעות מבוססות מיקום.

שיתוף מוגבל של מידע אישי

החברה לא תמכור ולא תמסחר מידע אישי של המשתמשים ולקוחות. החברה משתמשת במידע האישי למטרות מתן השירות (על ידי החברה או על ידי נותני שירותיה).

בנוסף, אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: כדי להציע למשתמש מוצרים ושירותים שונים המסופקים או המתופעלים על ידנו, הטבות אישיות המותאמות למשתמש, בהתאם להוראות הדין, ניוזלטר, מידע פרסומי ומידע נוסף, וזאת כדי לספק ולשפר את השירותים שאנו נותנים ולהציע למשתמש הצעות שאנו סבורים שהן מתאימות לו. וכן, כדי לפנות למשתמש בהודעות, פניות, שאלונים, סקרים ומידע נוסף בנוגע למוצרים, לשירותים ולפעילויות בקשר אליהם.

הודעות שנמסור למשתמש באמצעים שונים (כדוגמת התראות באתר, בדואר, בדואר אלקטרוני, במוקד טלפוני, בחיוג אוטומטי ובמסרונים) עשויות לכלול גם פרטים על מוצרים ושירותים, בעלי אופי פרסומי (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ה) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ו) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי שלה, של המשתמשים ו/או הלקוחות או של הציבור הרחב; (ז) במקרה של שינוי שליטה בתדיראן, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

שינוי או מחיקה של מידע אישי

המשתמש/לקוח רשאי לבקש מהחברה לעיין במידע שנאסף אודותיו או לשנותו או למחוקו, וזאת בכפוף להוראות כל דין, ובתנאי שהמידע נמצא בשליטת החברה. הפנייה לצורך זה תיעשה באמצעות  דואר אלקטרוני לכתובת: nirc@tadiran-group.co.il. בכל פנייה לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים, לרבות מען וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

קטינים

על מנת להשתמש באפליקציה על המשתמש להיות מעל גיל שש עשרה (16). אין לנו כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שש עשרה (16). במקרה שיובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שש עשרה (16) משתמש בשירות, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפניות בעניין זה אנא שלחו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: nirc@tadiran-group.co.il.  לעניין זה, אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אודות קטינים.

אבטחה

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האפליקציה והמידע האישי של המשתמשים ו/או הלקוחות (בין אם בעצמנו ובין אם באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). המידע האישי שנמסר לנו מאוחסן על שרתים מאובטחים של החברה ו/או צדדים שלישים המספקים לחברה שירותי ענן. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ו/או הלקוחות ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה.

למען הסר כל ספק, מובהר כי החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מגישה לא מורשית כאמור, לרבות אך לא רק, בשל פגיעה בפרטיות.

שירותי צדדים שלישיים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירות צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף בזמן השימוש בשירותי החברה. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי.

יחד עם זאת, אין לנו כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

טכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באפליקציה, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies), לרבות web beacons, pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות ("טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש. טכנולוגיות מעקב אלו עשויות לאחסן מידע לא אישי אודותיך (למשל הפונקציות בהן השתמשת במסגרת האפליקציה).

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית האפליקציות מאפשרות למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה- Flash החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האפליקציה בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו''ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם.

העברת נתונים בינלאומית

החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודות המשתמש ו/או הלקוח, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתם או מסמכות השיפוט בה הם נמצאים, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. יודגש, כי החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו המשתמש/לקוח נמצא, והמשתמש/לקוח מסכים להעברת מידע זה.

הודעות פרסומיות ודיוור ישיר

המשתמש מסכים לכך שהחברה תשתמש בפרטים שלו אשר נמסרו לנו מרצונו (לרבות כתובת דוא"ל ומספר טלפון), כדי שניידע אותו אודות שירותי החברה, וכדי שאנחנו ו/או צדדים שלישיים נפנה אליו בהודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), וכן למשלוח הטבות או הצעות שלנו או של צדדים שלישיים, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דיוור ישיר ו/או באמצעות SMS ו/או הודעות פוש. באפשרות המשתמש לבטל את הסכמתו באמצעות משלוח הודעה לכתובת nirc@tadiran-group.co.il, או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בתחתית ההודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל הודעות ותכנים כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאפליקציה ומהמידע הנאסף במסגרתם, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות או לעדכן את מדיניות פרטיות זו בכל זמן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש או ללקוח. שינוי כאמור יחייב את המשתמש והלקוח מרגע פרסומו באפליקציה. לאור האמור, החברה מבקשת מכלל המשתמשים והלקוחות לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן.

שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות, הנך מוזמן לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: nirc@tadiran-group.co.il. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

לצפייה בתנאי השימוש לחץ כאן